ãÏÑÓÉ ÇáÝÊÍ ÇáÎÇÕÉ ÈÈäåÇ

ÑíÇÖ ÃØÝÇá - ÇÈÊÏÇÆí - ÅÚÏÇÏí
P: (013) 3192335 - (013) 3192336 - (013) 3192337
ÇáÝáá – ßæÑäíÔ Çáäíá – ÈäåÇÇáÌÏíÏÉ
ÇáÑÆíÓíÉ » ÊÑÈæíÇ

ÎØæÇÊ áÇÌÊíÇÒ ÇáÇÎÊÈÇÑÇÊ ÈäÌÇÍ (ãäÞæá)ÎØæÇÊ áÇÌÊíÇÒ ÇáÇÎÊÈÇÑÇÊ ÈäÌÇÍ (ãäÞæá)

ÃÚÏå ááäÔÑ : ÝÇÊä ÚÈÏÇáßÑíãÞÈá ÇáÇãÊÍÇä :
1- ßõä ÌÇåÒÇð æÇÏÑÓ ÇáãæÇÏ ÈÔßá ßÇãá.
2- ããÇÑÓÉ ÇáÍÑßÇÊ ÇáÑíÇÖíÉ ÊÓÇÚÏ Úáì ÔÍä ÇáÐåä .
3- ÎõÐ ÞÓØÇð ßÇÝíÇð ãä Çáäæã ÞÈá íæã ÇáÇãÊÍÇä.
4- ÇÓãÍ áäÝÓß æÞÊÇð ßÇÝíÇð ÍÊì ÊÐåÈ Åáì ÇáÇãÊÍÇä ãÈßÑÇð æãä ÛíÑ ÚÌáÉ¡ ÇÓÊÑÎ ÞõÈíá ÇáÇãÊÍÇä¡ áÇ ÊÍÇæá Ãä ÊõÑÇÌÚ ßõá ÔÆ Ýí ÇááÍÙÇÊ ÇáÃÎíÑÉ ÞÈá ÇáÇãÊÍÇä.
5- áÇÊÐåÈ Åáì ÇáÇãÊÍÇä æãÚÏÊß ÎÇæíÉ ¡ ÎõÐ ãÚß ÞØÚÉ ãä ÇáÍáÇæÉ Ãæ ÇáÈÓßæíÊ æãÇÔÇÈå áÊõÓÇÚÏß Úáì äÓíÇä ÇáÞáÞ.
6- æÇÌå ÇáÇãÊÍÇä ÈËÞÉ ÊÇãÉ æÇÚÊÈÑå ÝÑÕÉ áÚÑÖ ãÇ ÐÇßÑÊå, ÇÓÊÎÏã æÞÊ ÇáÇãÊÍÇä ÈÏÞÉ.ÎáÇá ÇáÇãÊÍÇä :
1-ÇÞÑà ÇáÃÓÆáÉ æÇáÊÚáíãÇÊ ÈÏÞÉ.
2-ÇÌáÓ ÈÔßá ãÑíÍ.
3-ÅÐÇ æÇÌåÊ ÓÄÇáÇ ÕÚÈÇð¡ ÇäÊÞá Åáì ÓÄÇá ÂÎÑ.
4-ÅÐÇ ßÇä ÇáÇãÊÍÇä ÕÚÈÇð¡ ÇÎÊÑ ÃÍÏ ÇáÃÓÆáÉ æÇÈÏà ÇáßÊÇÈÉ. Ðáß ÞÏ íõÚíÏ Åáì ÐÇßÑÊß ãÇ äÓíÊå.
5-áÇ ÊÞáÞ ÚäÏãÇ ÊÑì ÇáØáÈÉ ÇáÂÎÑíä íÓáãæä ÃæÑÇÞåã¡ ÝáíÓ åäÇß ÌÇÆÒÉ áãä íäÊåí ÃæáÇð.


ßíÝ ÊÚæÏíä ÇÈäß Úáì ÇáÕáÇÉ ...

ÇáÏÚÇÁ ÇáÃæá ""ÑÈ ÇÌÚäì ãÞíã ÇáÕáÇÉ æãä æÒÑíÊì ÑÈäÇ ...

ÊäãíÉ ÈÔÑíÉ ÊÑÈæíÉ "5" ...

ÊäãíÉ ÈÔÑíÉ ÊÑÈæíÉ "5" (ÇÊíßíÊ ÇáÇäÊÞÇÏ)

ÃÈäÇÄäÇ : ÊäãíÉ ÈÔÑíÉ ...

ÃÈäÇÄäÇ : ÊäãíÉ ÈÔÑíÉ ÊÑÈæíÉ (Ýä ÅÏÇÑÉ ÇáãæÇÞÝ ÇáÕÚÈÉ)

ÃÈäÇÄäÇ : ÊäãíÉ ÈÔÑíÉ ...

ÃÈäÇÄäÇ : ÊäãíÉ ÈÔÑíÉ ÊÑÈæíÉ (äÕÇÆÍ ÇãÊÍÇäíÉ áÃÈäÇÆäÇ ...

ÃÈäÇÄäÇ : ÊäãíÉ ÈÔÑíÉ ...

ÇÚÜÜÜÜÑÝ äÈÜÜÜÜÜÜÜíß ...

ÇÚÜÜÜÜÑÝ äÈÜÜÜÜÜÜÜíß (ÇáÍáÞÉ ÇáÃæáí)

áæ Ããßääí ÅÚÇÏÉ ÊÑÈíÉ ØÝáí ...

æ Ããßääí ÅÚÇÏÉ ÊÑÈíÉ ØÝáí ËÇäíÉ... áÇÓÊÎÏãÊ ÃÕÇÈÚí Ýí ...

åõæ æÇáßáÈ

åõæ æÇáßáÈ

ÎØæÇÊ áÇÌÊíÇÒ ÇáÇÎÊÈÇÑÇÊ ...

ÎØæÇÊ áÇÌÊíÇÒ ÇáÇÎÊÈÇÑÇÊ ÈäÌÇÍ (ãäÞæá)

Ýí ÐßÑì ãæáÏå (Õáì Çááå Úáíå ...

Ýí ÐßÑì ãæáÏå (Õáì Çááå Úáíå æÓáã) ... äÊÐßÑ ¡ äÊÚáã

ÃãåÜÜÜÇÊ ÎÇáÜÜÜÏÇÊ

ÃãåÜÜÜÇÊ ÎÇáÜÜÜÏÇÊ

ÃÈäÇÄäÇ : ÊäãíÉ ÈÔÑíÉ ...

ÃÈäÇÄäÇ : ÊäãíÉ ÈÔÑíÉ ÊÑÈæíÉ (1)

ÃãåÜÜÜÇÊ ÎÇáÜÜÜÏÇÊ ... åÇÌÑ ...

ÃãåÜÜÜÇÊ ÎÇáÜÜÜÏÇÊ ... åÇÌÑ Ãã ÅÓãÇÚíá

ÃÈäÇÄäÇ : ÊäãíÉ ÈÔÑíÉ ...

ÃÈäÇÄäÇ : ÊäãíÉ ÈÔÑíÉ ÊÑÈæíÉ (2)