ãÏÑÓÉ ÇáÝÊÍ ÇáÎÇÕÉ ÈÈäåÇ

ÑíÇÖ ÃØÝÇá - ÇÈÊÏÇÆí - ÅÚÏÇÏí
P: (013) 3192335 - (013) 3192336 - (013) 3192337
ÇáÝáá – ßæÑäíÔ Çáäíá – ÈäåÇÇáÌÏíÏÉ
ÇÚÖÇÁ ãÌáÓ ÇÏÇÑÉ ÇáãÏÑÓÉ

ÇÚÖÇÁ ãÌáÓ ÇÏÇÑÉ ÇáãÏÑÓÉ

  • Ï. ãÍãÏ ÌæÏå ÅÈÑÇåíã - ããËá ÃÕÍÇÈ ÇáãÏÇÑÓ - ÑÆíÓ ãÌáÓ ÇáÇÅÏÇÑÉ
  • Ã/ Òßì ÓÚÏ ÞãÑ - ãÏíÑ ÇáãÏÑÓÉ - ÚÖæ
  • Ã/ ÑÖÇ ÚÈÏÇáÝÊÇÍ Úáì - ãÓÊÔÇÑ ÇáãÏÑÓÉ - ÚÖæ
  • Ã/ ÃÔÑÝ ÚãÇÑÉ - æßíá ÇáÔÄä ÇáãÇáíÉ æÇáÅÏÇÑíÉ - ÚÖæ